מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות לאתר Carelist (להלן "האתר")

1. כללי

מדיניות פרטיות זו חלה על כל משתמש באתר Carelist השייך לעמית ונדר והדר גנות ("הבעלים") לצורך השימוש באתר.

מטרת מדיניות הפרטיות היא לפרט בפניך, המשתמש, כיצד נאספים עליך נתונים באמצעות האתר, כיצד הם נשמרים במאגר ייעודי לכך, מה מטרת השימוש וכיצד נעשה בהם שימוש, אם בכלל.

הוראות מסמך זה יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד. בכל מקרה של סכסוך, מקומו של הליך כלשהו יהיה בבית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב או מחוז המרכז בלבד.

הוראות מדיניות הפרטיות יחולו על האתר יחד עם שינויים, עדכונים, תוספות, או מחיקות, כפי שיבוצעו מדי פעם בפעם על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הבעלים, בהודעה שתפורסם |(להלן "השינויים") המשך שימוש באתר לאחר שינויים אלו ייחשב כהסכמה לתנאים המתוקנים, אלא אם כן הם סותרים הוראות קוגנטיות של הדין הישראלי.

2. מדיניות הפרטיות שלנו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לאפשר לך גישה לאתר על ידי תהליך רישום שכולל הזנת מייל (למשל חשבונות Gmail או Walla!), או על ידי אמצעי רישום שמעמידים צדדים שלישיים כגון פייסבוק ו/או Google.

בתהליך הרשמה, תשלום, סקר, או תהליך הזנה אחר באתר, תתבקש להזין פרטים שונים. למשל, את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת למשלוח דואר, פרטי כרטיס אשראי או פרטים אחרים לפי העניין, אותם אנו אוספים ואוגרים במאגר מידע של האתר (להלן: "מאגר המידע").

מאגר המידע יכלול גם מידע שנאסוף ממך הכולל סוג המכשיר או אמצעי התקשורת בו השתמשת בעת השימוש באתר, תאריכי הרשמה והתחברות לאתר, ופרטי מידע על קביעת תור בין לקוח לנותן שירות באמצעות האתר.

לתשומת לבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. באישורך את מדיניות הפרטיות הנך נותנת את הסכמתך למסירת המידע.
בקשה להסרת המידע שלך מהמאגר משמעה בקשה לניתוק מוחלט מהאתר ושירותים או מוצרים הכלולים בו.
המידע יימסר לממונה על מאגר המידע ויאוחסן בחוות שרתים מאובטחת כמפורט בתחתית מסמך זה.
הממונה על מאגר המידע הינם עמית ונדר והדר גנות (להלן "הממונה") ופרטי קשר אליהם הינם כמפורט בסופו של מסמך זה.
מטרת מסירת המידע הינה כדלקמן:
כדי להתאים אישית את חווית המשתמש שלך וכדי לאפשר לנו לספק לך את השירות או המוצר באופן הרלוונטי אליך ביותר.
כדי לעבד את העסקאות שלך במהירות האפשרית.
לספק משוב לעסקים באתר על קצב והיקף פעילותם
להתאים לך פרסומות באופן הרלוונטי לך ביותר.
אבטחת המידע של האתר הינה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) , תשע"ז – 2017, חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981, והוראות כל דין.