תנאי שימוש באתר

1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר Carelist, אתר בתחום הטיפוח, קוסמטיקה ואסתטיקה המאפשר למשתמשים בו ליצור קשר ולקבוע באמצעותו פגישות/תורים/מפגשים, עם אנשי מקצוע ועם עסקים המציעים שירותים ומוצרים בתחום זה (להלן: האתר)

1.2 האתר הינו בבעלות היזמים עמית ונדר והדר גנות (להלן: "הבעלים") וכל שימוש בו על ידך כפוף להוראות תנאי השימוש להלן.
1.3 בבחירתך לעשות שימוש כלשהו באתר הנך מחויב להסכים לתנאי שימוש אלו במלואם.

1.4 בהעדר הסכמה לאילו מהתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר.

1.5 הבעלים, או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו. הבעלים, או מי מטעמם, יעדכנו באתר האינטרנט כאשר חל שינוי בתנאי השימוש, אולם האחריות לוודא את השינוי שחל בתנאים אלו, באמצעות כניסה לרובריקה זו, מוטלת על המשתמשים באתר בלבד. המשך שימוש באתר ללא אישור מחדש של תנאי השימוש – כמוה כהסכמה לשינוי.

1.6 אם הנך מתחת לגיל 18, אינך מורשה להשתמש באתר זה או לבצע כל פעילות בה ללא הסכמת הוריך. על ידי לחיצה על "אני מסכים", אתה מאשר שהוריך קראו את תנאי השימוש באתר ומסכימים להם.

1.7 האתר נועד למשתמשים שהם עצמם בעלי מקצוע ו/או בעלי עסקים בתחום הטיפוח והיופי, להציע את שירותיהם לציבור הרחב.

1.8 בנוסף לכך, האתר מאפשר למי שאינם בעלי מקצוע ו/או בעלי עסקים, אך נדרשים לשירותים המוצעים באתר – לחפש בה את בעלי המקצוע ובעלי העסקים האמורים לעיל, ואף להזמינם באמצעותה לקבוע עם האחרונים פגישות לרכישה ולקבלת השירותים, בכפוף לתנאי שימוש אלו.

1.9 תנאי שימוש אלו חלים הן על בעלי עסקים ונותני שירותים באמצעות האתר והן על לקוחותיהם העושים שימוש באתר.

1.10 תנאי שימוש אלו חלים על האתר ו/או חלקים ממנו ועל השימוש בו ובתכנים הכלולים בו, לרבות על עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה ותכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם של האתר ו/או שהאתר מאפשר נגישות ו/או הורדה שלהם, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהם ומתפקוד האתר ו/או משירותים ו/או המוצרים המוצעים בו ו/או באמצעותה, בתמורה או שלא בתמורה (להלן, ביחד ולחוד: "השירותים")

1.11 הסדרת רישיונות כלשהם לצורך שימוש באתר (כגון אישורים ממשרד הבריאות, רישיון עסק וכיוצ"ב) כמו גם ביטוח מכל סוג שהוא, תשלומי מיסים ע"פ חוק, הוצאות והסדרה של עניינים אחרים לצורך ביצוע פעילות עסקית או אחרת באמצעות אתר זה, הנם באחריות המשתמשים בלבד.

1.12 כללי בטיחות הנוגעים למתן ו/או למכירת השירותים המוצעים באמצעות האתר (להלן: "אספקה") ו/או לקנייה ו/או לקבלת השירותים המוצעים באמצעותו (להלן "קבלה"), חלים עליך-כמי שמציע שירותים בו ו/או כמי שמקבל אותם. הבעלים אינם אחראים באופן ישיר ו/או באופן עקיף בכל דרך ובכל אופן על השירותים ו/או על אספקתם ו/או על קבלתם, ואינם מבצעים בדיקה מכל סוג שהוא ובכלל זה בדיקת בטיחות של ספקי השירותים ו/או של מקבלי השירותים.

1.13 השימוש במידע, ובשירותים כלשהם באמצעות באתר ובכלל הינם באחריותך הבלעדית ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלו.

1.14 הנך מחויב להסכים בזאת במפורש כי הבעלים פטורים לחלוטין מכל אחריות, נזק או אי נוחות, לך או לאחרים, לגבי כל היבט של שימוש באתר, בקבלה או במכירה של המוצרים/השירותים באמצעות האתר ו/או שיסופקו לך באמצעותו, או ללקוחות שיפנו למשתמשים באמצעות האתר, והנך לוקח את כל האחריות לכך על עצמך בלבד.
יצוין כי האתר מהווה פלטפורמה גרידא בה בעלי מקצוע ומשתמשים יכולים להתקשר זה עם זה וליצור ביניהם יחסים משפטיים.

2. תנאי השימוש:

2.1 תנאי שימוש אלו נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים על כל מי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש באתר.

2.2 בתנאי שימוש אלו, הביטוי "תוכן" כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, גרפיקה, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באתר זה ו/או שימשו לתכנונה/אפיונה ו/או המוזנים אליה ו/או הכלולים בה ו/או הממוענים אליה/ממנה, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וזכות מוסרית המתייחסות לאלו מהם.

2.3 כל שימוש שייעשה בתנאי שימוש אלה בלשון זכר או בלשון נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ולהפך.

2.4 הוראות תנאי שימוש אלו הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.

3. הגישה לאתר

3.1 הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאפשר או לא לאפשר שימוש באתר בכל עת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

3.2 יכול שהגישה לאתר או חלק ממנו, והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, תתאפשר למשתמשים מסוימים אך תהא מוגבלת למשתמשים אחרים, מסיבות כאלה ואחרות, או לא תתאפשר כלל ו/או תהא כרוכה בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמא ו/או תהא מותנית במילוי שאלון ו/או מסירת פרטים אישיים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים.

3.3 הבעלים יוכלו להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.

4. שימוש במידע שמסרת

4.1 אם מסרת כתובת דוא"ל (EMAIL), הנך מסכים בזאת לקבל הודעות לכתובת הדוא"ל אותה מסרת לצרכים שונים, ובכלל זה פרסומות, הזמנות, הצעות, הודעות ומסרים מסחריים מכל סוג. הנך רשאי לבקש להפסיק שיגור של הודעות כאמור בהתאם להוראות כל דין.

4.2 ע"י השימוש באתר הנך מחויב להסכים בזאת לאיסוף והתחקות אחר נתונים, מידע, תוכן, פעולות והרגלי שימוש שלך ואלו ישמשו לצרכים שונים, לרבות מסחריים ושיווקיים.

5. סוגי התכנים באתר

5.1 הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לבחור האם ואלו תכנים יופיעו ו/או יפורסמו, או יפסיקו/יוסיפו להופיע ו/או להתפרסם באתר, או יופיעו/יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ולפי צרכיהם המסחריים. במקרה של מעורבות צד שלישי (למשל פרופיל עסק או תוכן) יקבל אותו צד הודעה מראש ובמקרה הצורך הסבר לדחייה, הסרה או הפסקת הפרסום.

5.2 הבעלים עשויים לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק ולעדכן מעת לעת את תכני האתר ו/או מראה האתר ו/או אופן הפעלתו ו/או אופן השימוש בו ו/או מוצרים ו/או שירותים הכלולים בו לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה של מעורבות צד שלישי (למשל פרופיל עסק או תוכן) יקבל אותו צד הודעה מראש ובמקרה הצורך הסבר להסרה או להפסקת הפרסום.

5.3 הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לכלול באתר תכנים המהווים פרסומות שלהם ו/או של אחרים ו/או תכנים מסחריים אחרים כלשהם (להלן: "פרסומות").

5.4 תמונות, אילוסטרציות והדמיות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את הבעלים.

5.5 הפרסומות שיופיעו באתר ו/או שיישלחו למשתמשים בה, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים.

5.6 בתכני האתר עלולות ליפול שגיאות לרבות במועדים, מחירים, תנאי תשלום ועוד, והבעלים שומרים על זכותם לתקן כל טעות כאמור בכל עת.

5.7 יובהר כי פרסום מודעות מצד המפעיל באתר אינם מהווים המלצה או הבעת עמדה של המפעיל לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ועניין השימוש בהם.

6. חיפוש תכנים באתר

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להפעיל דרכי גישה, אמצעי חיפוש ו/או מנועי חיפוש באתר, שיאפשרו גישה לתכנים מסוימים באתר או חלק ממנו ע"פ בחירת הבעלים, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

7. זמינות תכנים באתר

הנך מחויב לאשר כי יתכנו תקלות כאלה ואחרות, הנובעות מסיבות כאלה ואחרות, העלולות למנוע את הגישה ו/או את השימוש באתר, או להכביד עליהם, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או לשם תחזוקה ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש באתר ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה. הבעלים יהיו פטורים מכל אחריות לכך, ועליך לשמור מראש כל מידע שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאתר, בטרם עשותך כן, כל סוג של מסמך ו/או מידע הקשור באופן ישיר ואופן עקיף הפעולות שתבצע באמצעות האתר.

8. הזמנת שירותים דרך האתר

8.1 יכול שבהווה או בעתיד האתר יאפשר לך לחפש, לבחור לשמור או להגדיר שירותים ו/או מוצרים לשם הזמנתם ו/או רכישתם מהבעלים ו/או מגופים שלישיים.

8.2 הנך מאשר בזאת לבעלים לעשות שימוש חופשי בנתוני הרכישה שלך, למעט פרטי התשלום בהם ייעשה שימוש בכפוף להסכמתך המפורשת בלבד.

8.3 רכישת מוצרים ו/או שירותים על ידך, ככל שתהא כזאת, הינה בכפוף להוראות דיני מדינת ישראל, תנאי שימוש אלו, ושיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים.

8.4 המחירים האתר, ככל שיהיו כאלו, נכונים למועד הצגתם, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת הבעלים.

8.5 החל מרגע התשלום עבור השירות, השירות יהיה זמין מידית מאותו יום למשך תקופת הזמן שנבחרה (3 חודשים, 6 חודשים וכו') ויחויב שוב בתום התקופה עד הודעה מצד רוכש השירות על הפסקת השירות כלפי המפעיל. הודעה זו יש להעביר בכתב (למשל, מייל) אל מפעיל השירות כ-10 ימי עסקים לפחות לפני תום תקופת הזמן שנרכשה במקור.

8.6 לא יתאפשר שינוי ו/או ביטול הזמנה שבוצעה באתר ע"י המזמין, אלא במשלוח הודעה לאימייל של הבעלים, ואימות קבלתה באימייל חוזר.

8.7 לבעלים שמורה הזכות לבטל הצעה או עסקה, ובלבד שהודעה על כך תינתן למזמין בתוך פרק זמן סביר ממועד אישור הרכישה, בכפוף להחזר התשלומים בגין הרכישה ו/או ההצעה, ככל ששולמו עד אותו מועד.

8.8 הבעלות במוצר ו/או שירות שהבעלים סיפקו למזמין תישאר בבעלות הבעלים עד לפירעון כל התשלומים בפועל לכלל המוצרים שהוזמנו.

8.9 האחריות על טיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים ו/או ייצורם של אלו ו/או על פגמים ו/או נזקים בגינם מוטלת רק על הגורם שסיפק אותם בפועל.

8.10 אחריות כלשהי של הבעלים בגין מוצרים ו/או שירותים כלשהם הינה בכפוף לכל דין ובכל מקרה לא תעלה בהיקפה הכספי על המחיר ששולם בפועל לרכישתם, ככל ששולם, ובכפוף לכל דין.

8.11 ככל שעסקה לא בוצעה עקב תקלה באתר הלקוח יפנה לבעלים לקבלת תמיכה טכנית תחילה, וככל שהתקלה לא תיפתר, הלקוח יהיה זכאי לזיכוי.

8.12 המחירים באתר, ככל שהם מתייחסים לנותנות השירות אינם כוללים מע"מ, אלא אם נכתב אחרת באתר.
המשתמש באתר ובשירותיו, לרבות בשירותי הסלולר, מצהיר ומבין כי השירות הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
המפעיל רשאי לערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתו הבלעדי. אין כפל מבצעים והנחות.


9. הזנת תכנים באתר

9.1 אם במסגרת שימוש באתר, חיפוש, הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילות אחרת באמצעות האתר, האתר יאפשר לך להזין מידע ו/או תכנים כלשהם, האחריות על תכנים אלו, משמעותם ועצם הזנתם תחול עליך בלבד.

9.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להזין לאתר תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, קנייניו או זכויותיו, ואין להזין תכנים לאתר בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין.

9.3 הבעלים שומרים לעצמם את הזכות, לערוך, לשנות ואף למחוק תכנים כאלו. הנך נותן בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה של תכנים כלשהם שהוזנו באתר.

9.4 זו זכותך לפנות לבעלים ולבקש מחיקה של תכנים שהזנת לאתר והבעלים ישתדלו למלא אחר בקשתך, אולם הם אינם מתחייבים לעשות כן.

9.5 האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל הנה עליך בלבד.

10. קישורים, פרסומות והפניות לאתר.

באתר יכול שתהיה הפנייה לתכנים, פרסומות ומקורות שאינם בשליטה ו/או פיקוח של הבעלים. לפיכך אם יופיע בהם חומר פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או אם ייגרם באמצעותם ו/או בגינם נזק מכל סוג, אזי לבעלים ו/או מי מטעמם אין ולא תהא כל אחריות על כך.

11. זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני

11.1 זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו"ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.

11.2 הבעלים מכבדים זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, וגם עליך לעשות כן.

11.3 אתר זה ותכניו הם הרכוש הבלעדי של בעלי זכויות הקניין בהם, הבעלים כאמור בס' 1.2 לתנאים אלו, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתנאי שימוש אלו.

11.4 אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באתר כשל הבעלים בלבד ו/או כמותרים לשימוש הבעלים ע"י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, המצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה (להלן "זכויות הקניין הרוחני").

11.5 צדדים שלישיים עלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאתר ללא ידיעת הבעלים שלהם ו/או ללא הסכמתם מתבקשים לפנות לבעלים ו/או למי מטעמם ולדווח להם על כך.

11.6 הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאתר ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קנייןן רוחני שלהם ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את הבעלים במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים.

11.7 מפעילת השירות מכבדת את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילת השירות על כך מיידית בכתב, באמצעות פרטי יצירת הקשר המצוינים בתנאים אלה. צעדים שיינקטו על-ידי מפעילת השירות, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי והם יינקטו בהתאם להוראות הדין. כמו כן יצוין כי מפעילי האתר אינם נושאים באחריות על לינקים/קישורים המועלים לאתר ע"י משתמשיו אלא אם יודעו על כך בכתב ומראש.


12. שימוש בתכני האתר

12.1 אין לעשות באתר ו/או בתכניו כל שימוש פוגעני באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו שהינו בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.

12.2 כל שימוש באתר ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בו ו/או נלקחו ממנו, הינם לשימוש אישי בלבד ואין לעשות כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי (להוציא את השימוש שהאתר מאפשר למשתמשיו באופן מפורש: הצעת שירותי יופי ומוצרי יופי למשתמשי האתר), אלא אם יותר לעשות כן ע"י הבעלים במפורש, מראש ובהיתר בכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר.

12.3 בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני של הבעלים ו/או צד שלישי ללא הסכמתם, לרבות אך לא רק, בדרך של גזירה, העתקה, שמירה כקובץ, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה, תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי, יצירה נגזרת, או כל דרך אחרת.

12.4 העושה כן ללא היתר מפורש מאת הבעלים מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, עיכוב טובין מעצר, מאסר, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או נוסף שהבעלים ימצא לנכון.

12.5 אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע"י הבעלים לעשות שימוש בתכנים כלשהם באתר, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות הבעלים, לרבות זכויות בעלות בכלל, וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של הבעלים משום הסכמה להעברה ו/או למתן שימוש בזכויות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר, אלא אם הוסכם על כך במפורש, מראש ובכתב, ובכפוף לזכויות השייכות לבעלים, או שהאחרונים קיבלו מצדדים שלישיים, ובכפוף להוראות כל דין.

12.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "שימוש הוגן" ביצירה, כמשמעותו בכל דין הינו מותר למטרת לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך, בכפוף לכל דין בישראל בלבד. בכל שימוש הוגן, חובה לתת קרדיט למחבר התוכן ולאתר. אין להטיל בתוכן כל פגם, או לעשות בו כל סילוף או שינוי צורה אחר, או פעולה פוגענית אחרת, אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

12.7 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להציג את תוכן האתר בתוך IFRAME (מסגרת) ללא אישור המפעיל מראש ובכתב. אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם, בין בגבולות ישראל ו/או מחוצה להן, את התוכן, המוצג בפורמט וידאו ו/או טקסט ו/או המוצג בכל מדיה אלקטרונית אחרת, ללא אישור המפעיל מראש ובכתב. המשתמש באתר מתחייב להימנע מהעברת פרטים לצדדים שלישיים, שהתקבלו תוך כדי השימוש בו באופן רגיל או באופן שאינו רגיל, למעט בדרכים המאושרות באתר.

12.8 מאמרי האתר נכתבו על ידי כותבי תוכן על מנת להעניק למשתמשי האתר מידע נוסף והוא מהווה מקור ידע בלבד. הסתמכות על מאמר או דעות הכתובות בו או תכניו או כל שימוש בהם אינו מהווה כל המלצה או דוגמא או הנעה לפעולה כלשהיא ופעולה זו היא באחריות המשתמש בלבד ולאחר שבדק את המידע בערוצים השונים והחליט כי השימוש בתכנים ומידע זה אלו מקובל ומוסכם עליו. קרליסט (Carelist) אינו אחראי לכל נזק רכושי / פיסי / רגשי או אחר הנובע משימוש בהמלצות או תכני המאמרים.

12.9 המפעיל אינו אחראי לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים הנוגעים אליו. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או במסגרת השירותים הסלולריים, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים ו/או קיבל הצעה שאינה תואמת למידע באתר או להבנתו שלו. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני ו/או בדיוור ו/או באמצעות מסרון.


13. פטור מאחריות

13.1 האתר והתכנים הכלולים בו, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא (AS IS"").

13.2 הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי לתכנים שיימסרו או יוזנו על ידך, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עוגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.

13.4 הבעלים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק עקב השימוש באתר ו/או נזק שנבע מקישור הכלול באתר ולכל נזק שנבע מהצגה או מפרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. כמו כן, האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך הנם עליך והנך להתחייב בזאת לשפות את הבעלים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

13.5 הבעלים לא מתחייבים לשמור תכנים כלשהם שהזנת לאתר ו/או שהורדת מהאתר, והאחריות על שמירת תכנים באמצעים שלך, הינם בלתי תלויים בבעלים ו/או באתר ו/או במי הקשור עימם, והיא עליך בלבד. שמירת תכנים כאלו בינה בכפוף להוראות כל דין ותנאי שימוש אלו.

13.6 הנך להצהיר בזאת כי כל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לך בגין השימוש באתר הינם עליך. לרבות: תאונות, עוגמת נפש, היבטים כלכליים וכל נזק אחר. כן יצוין כי השימוש במכשיר הנייד בזמן נסיעה ובכלל זה לצורך שימוש באתרים ובכלל זה באתר נשוא תנאי שימוש אלו, הינו אסור ומסוכן לך ולסביבתך.

13.7 המפעיל אינו מתחייב שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה, מחיקת מידע או פגיעה בקווי התקשורת אצל המפעיל או מי מספקיו או פגיעה אחרת מכל סיבה אחרת. המפעיל לא יישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, למידע שהועלה ו/או להסתמכותם ו/או לרכושם עקב כך.

14. שיפוי

14.1 הנך להתחייב לשפות ולפצות את הבעלים ו/או כל מי מטעמם, בגין כל מעשה ו/או מחדל שגרם לבעלים נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

14.2 הנך מתחייב לשפות את מפעיל השירות, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילי השירות, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בשירות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות.

15. כללי

למען הבהר כל ספק יודגש:

15.1 לצורך אספקת השירות, התשלום עבור השירות ייגבה למשך תקופת הזמן שנבחרה מראש, וממועד ביצוע התשלום השירות ייפתח מידית לתקופת הזמן שנבחרה (לדוגמה – שלושה חודשים, שישה חודשים וכו') מאותו יום. בסיום תקופת הזמן המדוברת המשתמש יחויב באופן אוטומטי עבור תקופת הזמן הבאה, וכך הלאה.

15.2 נוהל ביטול עסקה – האפשרות לבטל עסקה ו/או לקבל זיכוי בגין שירות שניתן באמצעות האתר, היא ידנית בלבד. לפיכך על משתמש ליצור קשר עם הבעלים לפי הפרטים מטה ולבקש את הביטול או הזיכוי לפי העניין, והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן והוראות כל דין

15.3 המקרה שבו בוצע תשלום אולם מסיבה כלשהי האתר אינו עובד, יש לפנות לקבלת תמיכה טכנית ע"פ הפרטים מטה.

15.4 פרטי המשתמש הינם במשמורת אצל הבעלים ולא יועברו לשימוש לא מורשה של צד שלישי. לפירוט נוסף ניתן לעיין במסמך מדיניות הפרטיות.

16. סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב או מחוז מרכז בלבד.

17. שינויים בתנאי שימוש

יכול שבהוראות תנאי שימוש אלו יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים, עליהם תפורסם הודעה. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש באתר זה, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות החוק.

18. פנה אלינו
אימייל: HRcarelist@gmail.com